Biznes

Jak często należy robić szkolenia BHP?

Posted On
Posted By Anna

Prawo pracy klarownie reguluje obowiązki pracodawcy wobec pracowników i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zadaniem pracodawcy jest nie jedynie dbanie o przestrzeganie określonych reguł. To również organizowanie prelekcji z tego tematu i sprawdzanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćodświeżane(a) regularnie.

Jakie zajęcia wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je organizować?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba podejmująca zatrudnienie zobowiązana jest do znajomości BHP. Wiąże to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół norm definiujących ewentualne zagrożenia na określonym etacie. Prezentują one też ścieżki przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak należy się zachować w przypadku gdy niepożądana okoliczność ma miejsce.

Programy szkoleń opracowuje pracodawca bądź wskazana jednostka organizacyjna. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego ugruntowywania posiadanej(ych) kompetencji. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Obowiązek odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z przedmiotu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których pojawiają się czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się testem potwierdzającym opanowanie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy. Pozycje działające przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w tej sytuacji szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Dlaczego szkolenia BHP są tak istotne?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących przepisów chroni pracowników przed kontuzjami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.